Jesteśmy podmiotem leczniczym będącym przedsiębiorcą, posiadającym osobowość prawną, prowadzącym Zakład Leczniczy – Ratownictwo Medyczne
w Żywcu, w którym Powiat Żywiecki będący jednostką samorządu terytorialnego, posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego.

Ratownictwo Medyczne w Żywcu sp. z o.o

Jako Spółka w nowym otoczeniu prawno-organizacyjnym  rozpoczęliśmy swoją  działalność od dnia 1 lutego 2022r. Wówczas przejęliśmy realizację zadań z zakresu ratownictwa medycznego, które wcześniej  jako Dział Pomocy Doraźnej wchodziły w skład Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu.

Głównym celem działania Spółki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, powodujących zagrożenie życia.

Świadczeniem zdrowotnym są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne, wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

W myśl idei, że nie ma nic ważniejszego nad ludzkie życie i zdrowie realizujemy misję i zadania ratownictwa medycznego:

  • udzielamy w miejscu zdarzenia świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia,
  • udzielamy niezbędnej pomocy medycznej w przypadkach klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu w skali masowej,
  • prowadzimy dokumentację medyczną chorych, którym została udzielona pomoc,
  • prowadzimy działalność z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,
  • przygotowujemy osoby do wykonywania zawodów medycznych oraz prowadzenia kursów i szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego poprzez realizację staży i praktyk zawodowych.

Staramy się podnosić jakość udzielanych świadczeń oraz rozwijać zaplecze i zasoby, zarówno personalne jak też techniczne.

W tym celu:

  • dbamy o dobór wykwalifikowanej kadry medycznej;
  • zapewniamy możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji poprzez organizację kursów, szkoleń itp.
  • dbamy o rozwój oraz modernizację infrastruktury technicznej i dydaktycznej;
  • pozyskujemy nowoczesny sprzęt medyczny ratowniczy oraz modernizujemy flotę pojazdów medycznych.

 

Narzędzia dostępności